ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

logoՀայաստանի «Երեւան» մայրաքաղաքին հին անունն էր «Էրեբունի», զոր իբր վեհանունը դրինք
մեր այս նախաձեռնութեան՝ «Վերածնունդով դէպի յաւերժութիւն» նշանաբանով: (“Էրեբունի“, «Էրեբունի» կը սկսի «Է» գլխատառով, որ եօթներորդ գիրն է հայերէն այբուբենին մէջ: «Է» գլխա-տառը, սակայն, միայն գիրը չէ մեզի՝ հայերուս համար, այլ նաև ու մասնաւորապէս յատուկ անունն է ժամանակի ու յաւիտենականութեան Տիրոջ՝ Աստուծոյ (Ել. 3,14):

Հոս, մեր «Էրեբունի»-ն ինքնահոս գրիչն է իբր հոգեմտաւոր ու խաղաղ յուշարարը մեր ազգին Ցե-
ղասպանութեան 100-ամեայ յոբելեանին (1915-2015):Ամէն յոբելեան ունի իր անցեալը, որ ներկային մէջ միշտ առկայ՝ կ’ընթանայ դէպի ապագան: Ան- ցեալը, ներկան և ապագան, մէկ բառով, ժամանակը իբր տիեզերական հոլովոյթը՝ կը ծորի միշտ «Է»-ին տեւողութեան մէջ:”Է” (“E”).”Է“,Ա՛յն «Է»-ին՝ անցեալին և ապագային կամ անցաւորութեան և անանցաւորութեան Ներկայի՛ն, որուն ձայնած էր 1915-ի Հայասպանութեան նահատակներէն վսեմական բանաստեղծը՝ Դանիէլ Վարուժան.«Դուն ամէն ինչ ես. Դուն Կեա՛նքն ես. Դուն Յաւիտենակա՛ն Սէրն ես: Թո՛ղ, որ խորին երկիւղածութեամբ խոնարհիմ առջեւդ»:

Է“, Ա՛յն «Է»-ին, որուն հայկական տաճարներուն ամէն մէկ աւագ խորանին վրայ ոսկետառ քանդա-
կումը ժամուորին կ’իմացնէ աստուածային Յաւիտենականին ներկայութիւնը մարդկային անցա-
նելիութեան մէջ: Այո՛, ամէն անցեալ, որ գոյացած չի մնար ներկային մէջ, արդէն իսկ ի յառաջագունէ վրիպած կ’ըլլայ
իր ապագայի գոյէն: Ուստի, անցեալը, որ ունի իր ներկան և ասով՝ իր ապագան, աստենակա՛ն և անդենակա՛ն, Բացարձակին ու Յաւիտենականին մասնակից դառնալու կը սկսի:Միայն այսպէս, վերածնո՛ւնդը՝ անցաւորէն անանցաւորին, եւ վերածնունդո՛վ՝ դէպի յաւերժու-թիւնը: Ա՛յս է խորհուրդը մեր «Էրեբունի»-ին, որուն վրայ ներկայացուած հայակնիք նշանակները կը պատգամեն այս ճշմարտութիւնները:

 

Symbolism

The pen has been designed to reflect the history and hope of Armenia; we incorporated national, historic, and theological themes and touched upon the key areas most important to the narrative history of our nation. It embodies a vision of memory and hope for our future.

tear

Զուարթնոց

Ինքնահոսին գլուխն է «Զուարթնոց» եռաստիճան եկեղեցին, Է. դարէն, հայ ճարտարապետու-թեան գլուխգործոցը, որ կը խորհրդանշէ հայերուս երրորդութենական հաւատքը Հայր Աստուծոյ,Որդի Աստուծոյ և Հոգի Աստուծոյ հանդէպ:

tear

«Հրաբորբ բոց»

«Հրաբորբ բոց»-ը 1915-ի Հայասպանութեան զոհերուն յիշատակի մշտավառ կրակն է՝ Ապրիլ 24-ի Նահատակներուն ի յարգանս 29 Նոյեմբեր 1967-ին բացուած «Ծիծեռնակաբերդ» յուշահամալիրին կենդրոնին մէջ, Երեւան

tear

Նուռ

«Նուռ»-ը խորհրդանիշն է կեանքին՝ հայերուս քով:

tear

“100”

«100»-ը յոբելենական տարիթիւն է Հայոց Ցաղասպանութեան (1915-2015)

church

Էրեբունի

«Էրեբունի»- ն ինքնահոսին պատուանունն է, որ կը ներկայացնէ նաև Հայաստանը:

crane

Եկեղեցի

Եկեղեցի»-ն հայկական տաճարն է մեր հոգիներուն

crane

Կռունկ

Կռունկ»-ը պանդխտութեան հայերուս աւանդական խորհրդանշանն է, որ կը պատկերէ նաև մեր
Սփիւռքը

crane

Յաւերժանի

«Յաւերժանիւ»-ը ութ ծաղկուն հեւանքներով՝ յաւերժութեան խորհրդանիշն է հայերուս համար:

The 100th Commemoration

 
flower«Արարատ»-ը պատկերացումը և գոյատեւումն է Հայ Ազգին ու Հողին:«Է»-ն կը կազմէ ամբողջ ինքնահոսը՝ իր գոց վիճակով: Մոնտեգրապպան-ն անունն է պատրաստող ընկերութեան:

 

Immortal Achievers in the time of Armenian Glory

Tigranes the Great (140BC - 55BC)

Politician, diplomat, statesman, economist, constructor, as well as strategist and conqueror, was the “king of kings”. Under his reign, Armenia witnessed its greatest expansion ever, extending from the Caspian Sea to the Eastern Mediterranean Shores, and from the Caucasus Mountains to the Red Sea.